Logo-dierenkliniek-apeldoorn-noord

 • Foto 01
 • Foto 02
 • Foto 03
 • Slide 04

Privacyverklaring

Privacy is een fundamenteel recht dat wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is deze wet vervangen door een nieuwe Europese verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment mogen bedrijven zoals wij niet zonder goede reden allerlei persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wij willen zorgvuldig met uw gegevens om gaan en lichten hier toe hoe we dat doen.

Indien gewenst kunt u hierover contact met ons opnemen:

Dierenkliniek Apeldoorn Noord
Anklaarseweg 119
7313 AS Apeldoorn
Telefoon 055-5760800
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 81184409
Contactpersoon privacybeleid: mevr. J.C. Boerland (dierenarts-eigenaar)

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Uw gegevens worden bewaard om een opdracht van u te kunnen uitvoeren voor uw huisdier, om met u schriftelijk, telefonisch of per email contact te hebben over uw opdracht, u een factuur te kunnen sturen en tenslotte om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het voeren van onze financiële administratie.
Wij zorgen ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot datgene wat echt nodig is voor de door u gevraagde diensten.

Het emailadres wordt onder andere gebruikt voor afspraakbevestigingen. Het wordt ook gebruikt om onze maandelijkse nieuwsbrief te sturen of andere berichtgeving (bijvoorbeeld wijziging van diensten of promoties). Wanneer u aangeeft daar geen gebruik van te willen maken, ontvangt u geen nieuwsbrief of andere digitale promotie meer.
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.

Wij versturen herinneringen (aan vaccinaties of ander preventieve behandelingen) en rouwkaarten.

Door het gebruiken van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, namelijk bij invullen van het contactformulier of het aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u actief worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wanneer u passief gegevens achterlaat via bijvoorbeeld het surfen op onze website, worden deze gegevens alleen anoniem en geaggregeerd verwerkt.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerken wij van u als klant ?

 • Achternaam en voorletter(s)
 • Geslacht contactpersoon (ten behoeve van een juiste aanhef in correspondentie)
 • Adres, woonplaats en telefoonnummer(s)
 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens van onze facturen aan u

 

Welke gegevens verwerken wij van uw dier ?

 • Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, kleur, chipnummer, paspoortnummer en medische gegevens van uw huisdier(en), polisnummer en maatschappij van afgesloten huisdierverzekering (indien van toepassing)
 • Foto’s van uw dier om een behandeling te kunnen volgen of als identificatie

Wij leggen deze gegevens vast in ons praktijkmanagementsysteem om te kunnen voldoen aan het doel van de vastlegging, namelijk behandeling van uw huisdier en het contact met u hierover. Voor de behandeling van uw huisdier is dan de ziektegeschiedenis van uw dier van belang.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over mensen die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze nadrukkelijk toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan te voorkomen dat er gegevens over kinderen door ons verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, tenzij een wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, tenzij de wetgever verplicht deze langer te bewaren. Dit is in het geval van de fiscale bewaartermijn 7 jaar en de gebruikelijke bewaartermijn van medische dossiers is 7 jaar. Uiterlijk 7 jaar na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens verwijderd. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen als aan uw financiële verplichtingen naar ons toe is voldaan.

Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering ? Dan bewaren wij de door u aangedragen gegevens zolang dit strikt noodzakelijk is voor facturatie. Deze gegevens worden verwijderd zodra schuldsanering of bewindvoering is beëindigd.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij onderzoek en behandeling van uw huisdier. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij verstrekking van gegevens aan uw eigen dierenarts tijdens de spoeddienst die door Dierenkliniek Apeldoorn Noord is uitgevoerd. Of na akkoord van u bij doorverwijzing aan een veterinair specialist of laboratorium, of voor een aanvraag voor speciale medicijnen voor uw dier. Uw gegevens worden daarnaast alleen aan derden verstrekt indien een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht (bijvoorbeeld bij een politieonderzoek of onderzoek van Belastingdienst).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een “overeenkomst gegevensverwerking” om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens conform de richtlijnen AVG. Dierenkliniek Apeldoorn Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het betreft hier de volgende bedrijven:

 • De firma Idexx-Animana ten behoeve van ons praktijkmanagementsysteem (zowel veterinair als financieel). Onze praktijk software is het cloud-based programma Animana, In onze opdracht verwerkt en bewaart Idexx Animana uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
 • Voor het sturen van gepersonifieerde oproepkaarten gebruiken wij de firma Personal Card. Zij verwerken uw NAW-gegevens en de naam, diersoort en vaccinatieoproep-gegevens voor het aanmaken van herinneringskaarten. Deze gegevens worden door hen niet bewaard.
 • Op uw verzoek geven wij uw NAW-gegevens en naam, diersoort en chipnummer van uw dier door aan de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren voor registratie van een door ons geplaatste identificatiechip
 • Aan het bedrijf Nieuwsbriefsysteem geven wij digitaal een lijst van e-mailadressen (niet gekoppeld aan namen of iets dergelijks) door voor het sturen van een digitale mailing. Deze mailinglijst wordt maximaal één maand bewaard.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Apeldoorn Noord. Wij zullen op uw verzoek uw gegevens dan verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dossier en financiële administratie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van J.C. Boerland. Wij zullen na controle van uw identiteit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken voldoen aan uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen of aan de balie te tonen. Dit om te voorkomen dat uw gegevens aan een ander dan u worden verstrekt of ten onrechte op verzoek van een ander worden aangepast.
Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken.

Overdracht van informatie via het internet is echter niet volledig veilig.
Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet verrichte overdracht is daarom op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, zullen wij - zoals in deze verklaring is aangegeven – daarmee op een verantwoorde wijze omgaan.
Onze e-mail en website werken met een beveiligde verbinding.

Recht op overdracht van uw gegevens

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemd persoon of bedrijf te sturen. Dit kan aan de orde zijn bij doorverwijzing naar een andere kliniek.

 

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan horen wij het graag van u zodat we hier samen naar kunnen kijken. Eventueel kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)    

 

Beveiligingsmaatregelen

Dierenkliniek Apeldoorn Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze medewerkers zijn gehouden tot het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 055-576 0800.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wij gebruiken alleen functionele cookies die binnen de AVG zijn toegestaan. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 januari 2021.

Samen zorgen we voor uw dier!

Openingstijden

  • Maandag 8.30 - 18.00 uur
  • Dinsdag 8.30 - 18.00 uur
  • Woensdag 8.30 - 18.00 uur
  • Donderdag 8.30 - 18.00 uur
  • Vrijdag 8.30 - 18.00 uur
 • Volg ons op Facebook

  Adres

  ANKLAARSEWEG 119
  7317 AS Apeldoorn
  055-576 0800